Privacyverklaring

Let op: SALTVEN is inmiddels gestopt. Wij tonen hier alleen nog de voorwaarden ter referentie. Per 31 december 2021 zijn wij officieel uitgeschreven bij de KVK. Gegevens van klanten zijn automatisch verwijderd, tenzij er nog bestellingen open staan. Deze blijven in te zien voor de venue’s tot 18 mei 2022, waarna deze informatie, samen met de website in zijn geheel, onherroepelijk zal worden verwijderd.


Stichting Save Alternative Venues, geregistreerd op* de Van Sijpesteijnkade 87, 3521AH te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lynn Hoogland is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Save Alternative Venues. Zij is te bereiken via het contactformulier op de pagina help. (Kies bij het onderwerp voor de optie “Ik heb een vraag over jullie privacyverklaring”.)

* Voor contactinformatie, kijk op de pagina help.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Save Alternative Venues verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de pagina help, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Save Alternative Venues verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of klaar te zetten om afgehaald te worden bij een venue
 • Stichting Save Alternative Venues verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Save Alternative Venues neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Save Alternative Venues bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor gevens:

 • Persoonsgegevens van éénmalige klanten bewaren wij maximaal zes maanden om o.a. te kunnen voldoen aan het herroepingsrecht van bestelde producten en ter voorkoming van fraude bij creditkaart betalingen.
 • Persoonsgegevens van klanten die een account aanmaken bewaren wij zolang als deze hun account behouden, tenzij er een bestelling is gedaan waarop de mogelijkheid tot herroeping van toepassing is bij het sluiten van de account, dan bewaren wij de noodzakelijke persoonsgegevens volgens het hierboven genoemde punt.
 • Niet aan personen te linken gegevens bewaren wij zeven jaar om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht voor administratieve gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Save Alternative Venues verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Save Alternative Venues blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derde partijen (kunnen) zijn:

 • Antagonist, onze webhost
 • Mollie, onze betaaldienstverlener
 • PostNL, onze bezorg partner
 • De venues die getoond worden op deze site

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Save Alternative Venues gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Save Alternative Venues en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de pagina contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Save Alternative Venues wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Save Alternative Venues neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier op de pagina help.