Beleidsplan

Let op: SALTVEN is inmiddels gestopt. Wij tonen hier alleen nog de voorwaarden ter referentie. Per 31 december 2021 zijn wij officieel uitgeschreven bij de KVK.

Conform onze statuten hebben wij het resterende saldo dat wij in kas hadden, verdeeld onder de aangesloten venue’s. Voor meer informatie, bekijk ons jaarverslag op de Over ons pagina.

 

Doelstelling

Tijdens de coronacrisis in 2020, is het duidelijk geworden hoe kwetsbaar alternatieve instellingen zijn en hoe hard deze zijn getroffen. Veel van hen hebben te weinig middelen om zichzelf lang op de been te houden, of hebben niet de mogelijkheid om financiële hulp vanuit de overheid te ontvangen. Sommigen zouden dit zelfs niet eens willen, omdat zij een tegenstrijdige ideologie hebben.

Ons doel is het steunen van zoveel mogelijk alternatieve en creatieve venues, groepen, collectieven, en organisaties, in Nederland door middel van verkoop van producten en het verwerven van donaties en giften via een online platform.

Wij proberen op deze manier de zorgen voor deze begunstigden uit handen te nemen en het voor hen makkelijk te maken om op deze wijze donaties te verwerven, zij het met of zonder tegenprestatie, en indien er een tegenprestatie wordt geleverd, kan SALTVEN dit mede faciliteren.

De wijze van verwerving van inkomsten

Zoals beschreven in onze doelstelling werven wij inkomsten via een online platform, te vinden op https://www.saltven.org. Op dit platform plaatsen wij de beeldmerken van de instellingen die zich bij ons aanmelden, waarbij wij ook diverse opties tot donaties aanbieden die wij overeenkomen met de begunstigde.

Bezoekers van de website kunnen dan zelf kiezen of zij een eenvoudige donatie doen met een vrij te kiezen bedrag, of een donatie willen doen met een tegenprestatie waarbij zij bijvoorbeeld een poster of set briefkaarten ontvangen die beschikbaar zijn gesteld door de begunstigde.

Beheer en besteding vermogen

SALTVEN verwerft in het hierboven beschreven proces zeer marginale inkomsten. Omdat wij geen winstoogmerk hebben vragen wij niet om een percentage van de ontvangen giften, maar om een klein vast bedrag per donatie.

Wij streven er naar slechts de kosten die wij hebben voor het draaiende houden van het platform, en de kosten die wij hebben gemaakt voor het opstarten van de stichting, er op deze manier uit te halen, zodat het grootste gedeelte van donaties die worden gedaan ook daadwerkelijk toekomen aan de begunstigden.

Als er aan het einde van het boekjaar geld over blijft, zal dit worden gereserveerd om de dienstverlening uit te kunnen breiden. Mocht dit bedrag zo hoog zijn dat er in dat geval nog voldoende geld over blijft, zal SALTVEN dit bij wijze van gift verdelen onder alle op dat moment bij SALTVEN aangemelde begunstigden.

Het bestuur van SALTVEN zal nimmer een beloning ontvangen voor verrichte werkzaamheden, slechts een vergoeding voor gemaakte kosten namens de stichting.

De donaties die binnenkomen voor de begunstigden worden wekelijks uitgekeerd, zodat wij minimale transactiekosten hebben, en de begunstigden zo snel mogelijk hun geld hebben.

De boekhouding, bankrekening en andere aan deze verwante zaken worden beheerd door de penningmeester.