Algemene voorwaarden

Let op: SALTVEN is inmiddels gestopt. Wij tonen hier alleen nog de voorwaarden ter referentie. Per 31 december 2021 zijn wij officieel uitgeschreven bij de KVK.


Tsja, iedereen moet nou eenmaal algemene voorwaarden hebben, wij dus ook. Omdat wij een tussenpartij zijn, hebben wij onze algemene voorwaarden opgesplitst in twee delen:

  • Gebruiksvoorwaarden; voor degenen die de site gebruiken om een donatie te doen.
  • Aanmeldvoorwaarden; voor de venues, groepen, collectieven of organisaties die donaties via ons ontvangen.Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Gebruikers die via de diensten van SALTVEN een donatie doen en daar al dan niet een tegenprestatie voor ontvangen, of een geldinzamelingsactie voor een Begunstigde opzetten.

Om het doneren zo eenvoudig mogelijk en daarmee kostenbesparend te houden, wordt een overeenkomst gesloten tussen SALTVEN en jou als Gebruiker. Indien je geen overeenkomst wenst aan te gaan, vragen wij je niet verder te gaan met het doneerproces, het aanmelden van een Begunstigde en geen gegevens in te vullen op het Platform.

Indien je akkoord gaat met deze voorwaarden gaat SALTVEN ervan uit dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten zoals vermeldt in deze voorwaarden.

De onderhavige versie is opgemaakt d.d. 11 september 2020.

1 Definities

1.1 SALTVEN: Afkorting van Stichting Save Alternative Venues, statutair gevestigd te Utrecht aan de Van Sijpesteijnkade 87, 3521AH, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 78116392, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Y.G.C. Jolie en mevrouw L. Hoogland.

1.2 Begunstigde: Venue, groep, collectief, organisatie of andere in aanmerking komende begunstigde die gebruik wil maken van de diensten van SALTVEN, teneinde giften te ontvangen van donateurs.

1.3 Gebruiker: Persoon of organisatie die door middel van het gebruik van het Platform van SALTVEN een Begunstigde kan steunen, met of zonder tegenprestatie van de Begunstigde.

1.4 Platform: De SALTVEN software applicatie en website te vinden op https://www.saltven.org en https://www.savealternativevenues.org.

1.5 Extern betalingssystemen: het externe betalingssysteem van Mollie en PayPal. Informatie en algemene voorwaarden van Mollie zijn te vinden op https://www.mollie.com/nl/user-agreement. Informatie en algemene voorwaarden van Mollie zijn te vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=nl_NL

1.6 Externe leveringspartner: PostNL, in de hoedanigheid van pakketbezorger van de als tegenprestatie door een Begunstigde door het Platform en namens de Begunstigde verkregen waren.

1.7 Pick-up Point: een mogelijkheid om een optie voor het afhalen van de als tegenprestatie door een Begunstigde door het Platform en namens de Begunstigde verkregen waren op door de Begunstigde aangegeven locatie en tijdstippen.

2 Algemeen

2.1 SALTVEN maakt het voor Gebruikers mogelijk om via het Platform donaties te doen aan één of meerdere Begunstigden, zij het met een eventuele door de Begunstigde(n) beschikbaar gestelde tegenprestatie in de vorm van een ‘product’. Ook kan een Gebruiker in contact komen met SALTVEN voor het opzetten van een geldinzamelingsactie voor een Begunstigde.

2.2 SALTVEN zorgt er voor dat donaties die via het Platform zijn gedaan terechtkomen bij de Begunstigde. Het gebruik van het Platform is, naast het doen van donatie, gratis.

2.3 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, kan er geen donatie plaatsvinden. Indien er tegen de wil van de Gebruiker een overeenkomst is gesloten, dan dient de Gebruiker dit z.s.m. kenbaar te maken door een e-mail te sturen via het contactformulier op https://www.saltven.org/help en in dit formulier te kiezen voor de optie “Ik heb een klacht”.

2.4 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door SALTVEN, behoudens jegens de Gebruiker gedurende een overeenkomst.

3 Donaties

3.1 Indien de Gebruiker een donatie wil doen via het Platform, dient de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren en vervolgens alle stappen van het donatieproces en betalingsproces succesvol te doorlopen.

3.2 De Gebruiker bepaalt zelf aan welke Begunstigde gedoneerd wordt en de hoogte van het gewenste bedrag van de donatie vanaf het minimumbedrag dat is aangegeven op verzoek van SALTVEN danwel dat van de Begunstigde, of dat bovenop de gestelde ‘product prijs’ komt van een tegenprestatie.

3.3 SALTVEN zal het gedoneerde bedrag na aftrek van (transactie)kosten overmaken aan de Begunstigde. Tevens zal er (eventueel) een verrekening plaatsvinden voor de diensten van SALTVEN voor de Begunstigde.

3.4 Indien de Begunstigde een tegenprestatie in de vorm van een ‘product’ heeft gesteld voor een donatie, zal de Begunstigde dit ‘product’ zo spoedig mogelijk doen toekomen aan de Gebruiker na het ontvangen van de donatie, indien er is gekozen voor verzending. Indien er gekozen is voor de optie om het ‘product’ af te halen bij de Begunstigde, zorgt de Gebruiker ervoor diens bestellingen zo spoedig mogelijk af te halen bij de Begunstigde.

3.5 Indien er verzendkosten verbonden zijn aan het verzenden van de tegenprestatie in de vorm van een ‘product’ zoals beschreven in artikel 3.4, zullen deze verzendkosten worden doorberekend aan de Gebruiker en worden opgeteld bij de donatie en worden getoond aan de Gebruiker op het afrekenformulier van het Platform, alvorens de Gebruiker over gaat tot betaling.

3.6 De transactiekosten van een donatie verschillen per betaalmethode en zijn terug te vinden in de artikel 6.2 van de Aanmeldvoorwaarden. Dit zijn de kosten voor de transactie die door het Externe betalingssysteem in rekening worden gebracht.

3.7 Als de Gebruiker kiest voor PayPal als betaalmethode, mag het maximale totaalbedrag inclusief verzendkosten wat de Gebruiker afrekent niet hoger zijn dan €2500, én zal 3,4% van de totaalprijs inclusief verzendkosten als transactiekosten aan de Gebruiker worden doorberekend.

3.8 Indien de Begunstigde de donatie uitdrukkelijk afwijst, dan zal het gedoneerde bedrag na aftrek van transactiekosten en kosten van SALTVEN na een maximale termijn van drie maanden worden geretourneerd op de rekening waarvan de donatie is gedaan.

3.9 Uitbetaling van de Donaties aan de Begunstigden wordt, afhankelijk van de relatie tussen SALTVEN en de Begunstigde, wekelijks uitgekeerd aan de Begunstigde tenzij anders overeengekomen.

4 Rechten en plichten SALTVEN

4.1 SALTVEN zal zich te allen tijde verbinden aan toepasselijke wet en regelgeving in het kader van fondsenwerving, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar mag worden verwacht.

4.2 SALTVEN heeft het recht door Gebruiker aangeleverde informatie te wijzigen of aan te passen indien dat de toegankelijkheid en/of kwaliteit van het Platform ten goede komt.

4.3 SALTVEN behoudt zich het recht voor het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van SALTVEN. SALTVEN is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

4.4 Indien een Begunstiger gebruik maakt van een door de Begunstigde op het Platform beschikbare optie voor Donatie Met Tegenprestatie, zal SALTVEN de verzendkosten voor het Product doorberekenen aan de Begunstiger, zonder deze van de Donatie af te trekken.

4.5 Indien een Begunstiger niet tevreden is met een ontvangen ‘product’, mag de Begunstiger, nadat dit schriftelijk overeen gekomen is met SALTVEN en binnen 14 dagen na ontvangst van het ‘product’, het ‘product’ ruilen voor een ander ‘product’ van dezelfde Begunstigde, waarbij alle verzendkosten voor rekening komen van de Begunstiger. Gelet op het feit dat een Begunstiger in hoofdzaak een gift/donatie verstrekt aan een Begunstigde heeft deze geen recht op een terugbetaling tenzij anders overeen gekomen.

4.6 Hoewel SALTVEN tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt SALTVEN geen garantie over de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

4.7 Wanneer SALTVEN hyperlinks naar informatie van Begunstigden aanbiedt, betekent dit niet dat SALTVEN deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. SALTVEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke informatie. Derhalve kan SALTVEN op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

4.8 Gebruikers van het Platform kunnen zelf een account aanmaken op het Platform. SALTVEN oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Voor klachten of opmerkingen dient de Gebruiker of bezoeker contact op te nemen door een e-mail te sturen via het contactformulier op https://www.saltven.org/help en in dit formulier te kiezen voor de optie “Ik heb een klacht”.

5 Persoonsgegevens en privacy

5.1 Indien je als Gebruiker een donatie wil doen of een geldinzamelactie wil starten, dan vragen wij je om tijdens de registratie een aantal (persoons)gegevens in te voeren.

5.2 De persoonsgegevens die wij van jou als Gebruiker verzamelen, hebben wij nodig om de overeenkomst met jou op een juiste manier uitvoeren. Wij vragen je om gegevens in te voeren die wij nodig hebben om een donatie uit te voeren of een geldinzamelingsactie op te zetten.

5.3 SALTVEN respecteert jouw privacy. Gegevens van Gebruikers worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met derde partijen, voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst tussen SALTVEN en Gebruiker uit te voeren. Een derde partij waarmee gegevens gedeeld worden zijn bijvoorbeeld onze Externe betalingsprovider en Externe leveringspartner. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

5.4 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je in ons aparte privacyverklaring op https://www.saltven.org/privacyverklaring

6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van SALTVEN tegenover de Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis – waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt – beperkt tot het aan SALTVEN gedoneerde bedrag door de Gebruiker.

6.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Gebruiker is toe te rekenen.

6.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van SALTVEN beperkt tot de directe schade van de Gebruiker.

6.4 SALTVEN is nimmer aansprakelijk voor schade (waaronder het mislopen van inkomsten door de Begunstigde) die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van het Platform of onderdelen van het Platform die derving van inkomsten van de Begunstigde tot gevolg hebben.

6.5 SALTVEN heeft te allen tijde recht indien en voor zover mogelijk, de schade van de Gebruiker zelfstandig ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

6.6 De aansprakelijkheidsbeperking in deze titel is niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SALTVEN.

7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van het Platform liggen bij SALTVEN of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SALTVEN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

7.2 Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van het Platform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

7.3 Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden en/of op het Platform wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat de Gebruiker mag maken van het Platform is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven.

7.4 Op basis van deze Gebruiksvoorwaarden, verleent SALTVEN de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van het Platform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden in het Platform ter beschikking worden gesteld.

7.5 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij SALTVEN of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer -maar niet daartoe beperkt- niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SALTVEN substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

7.6 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

8 Ter beschikking stellen van informatie

8.1 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan SALTVEN, staat de Gebruiker ervoor in dat de Gebruiker bevoegd is om dat te doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en dat de Gebruiker gerechtigd is om aan SALTVEN de rechten te verlenen als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

8.2 Gebruiker garandeert dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker ter beschikking stelt niet in strijd zijn met de wet en geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals rechten van intellectuele eigendom en/of privacy. Ook is er geen toestemming nodig of licentie vereist van de Gebruiker of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op het Platform.

8.3 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoudt de Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de Gebruiker toebehoren met betrekking tot de informatie die door de Gebruiker via het Platform ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van het Platform.

8.4 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan SALTVEN (waarmee in deze Gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), de Gebruiker automatisch aan SALTVEN een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, (sub)licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om:

a) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met een dienst van SALTVEN;

b) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met een dienst van SALTVEN;

c) het recht te verlenen om enige door de Gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van SALTVEN en van het Platform, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat SALTVEN op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens de Gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

8.5 De Gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van SALTVEN of derden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

8.6 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker ter beschikking stelt aan SALTVEN gebruikt zullen worden gebruikt door andere gebruikers van SALTVEN. SALTVEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door gebruikers van SALTVEN. De Gebruiker erkent mede dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker beschikbaar stelt aan SALTVEN door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze Gebruiksvoorwaarden.

8.7 SALTVEN is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door de Gebruiker beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

8.8 De Gebruiker staat er jegens SALTVEN voor in dat de Gebruiker volledig rechthebbende is ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker aan SALTVEN ter beschikking stelt en dat de Gebruiker volledig gerechtigd en bevoegd is om de licentie als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen.

8.9 De Gebruiker vrijwaart SALTVEN en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van de Gebruiker in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door SALTVEN gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

9 Slotbepalingen

9.1 Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge overeenstemming en op schriftelijke wijze zijn vastgelegd. De overige bepalingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden behouden hun volle werking.

9.2 Indien een bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. SALTVEN zal het nietige, dan wel ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige of ongeldige gedeelte.

9.3 In geval van verkoop, overdracht of fusie mag SALTVEN haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een derde. Gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld.

9.4 Indien een bepaling in deze overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt gedaan.

9.5 Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat, zal SALTVEN zich inspannen om met de Gebruiker tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, naar de keuze van SALTVEN, voorgelegd aan een bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Dit is het einde van de Gebruiksvoorwaarden.Aanmeldvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Begunstigden die zichtbaar willen worden op het platform van SALTVEN om op die manier donaties te werven, zij het met een eventuele tegenprestatie jegens de Gebruiker.

Om het aanmeldproces zo eenvoudig mogelijk en daarmee kostenbesparend te houden, wordt een overeenkomst gesloten tussen SALTVEN en de Begunstigde. Indien je namens de Begunstigde geen overeenkomst wenst aan te gaan, vragen wij je niet verder te gaan met het aanmeldproces en geen gegevens te verstrekken aan SALTVEN of in te vullen op het Platform.

Indien de Begunstigde akkoord gaat met deze Aanmeldvoorwaarden gaat SALTVEN ervan uit dat de Begunstigde op de hoogte is van de rechten en plichten zoals vermeldt in deze Aanmeldvoorwaarden.

De onderhavige versie is opgemaakt d.d. 22 mei 2020.

1 Definities

1.1 SALTVEN: Afkorting van Stichting Save Alternative Venues, statutair gevestigd te Utrecht aan de Van Sijpesteijnkade 87, 3521AH, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 78116392, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Y.G.C. Jolie, mevrouw L. Hoogland en mevrouw S. Mos.

1.2 Begunstigde: Venue, groep, collectief, organisatie of andere in aanmerking komende begunstigde die gebruik wil maken van de diensten van SALTVEN, teneinde giften te ontvangen van donateurs.

1.3 Gebruiker: Persoon of organisatie die door middel van het gebruik van het Platform van SALTVEN een Begunstigde kan steunen, met of zonder tegenprestatie van de Begunstigde.

1.4 Platform: De SALTVEN software applicatie en website te vinden op https://www.saltven.org en https://www.savealternativevenues.org.

1.5 Extern betalingssystemen: het externe betalingssysteem van Mollie en PayPal. Informatie en algemene voorwaarden van Mollie zijn te vinden op https://www.mollie.com/nl/user-agreement. Informatie en algemene voorwaarden van Mollie zijn te vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=nl_NL

1.6 Externe leveringspartner: PostNL, in de hoedanigheid van pakketbezorger van de als tegenprestatie door een Begunstigde door het Platform en namens de Begunstigde verkregen waren.

1.7 Pick-up Point: een mogelijkheid om een optie voor het afhalen van de als tegenprestatie door een Begunstigde door het Platform en namens de Begunstigde verkregen waren op door de Begunstigde aangegeven locatie en tijdstippen.

2 Aanmeldprocedure

2.1 Saltven maakt het voor Begunstigden mogelijk via het Platform online zichtbaar en vindbaar te worden en op een gemakkelijke wijze donaties te werven.

2.2 Om gebruik te maken van het Platform en de diensten van SALTVEN, dient de Begunstigde zich schriftelijk aan te melden voor gebruik van het Platform. Indien de Begunstigde zich heeft aangemeld en akkoord is gegaan met de Aanmeldvoorwaarden en geverifieerd is door SALTVEN, komt er een overeenkomst tot stand.

2.3 De Begunstigde is verplicht om in het aanmeldproces gevraagde informatie volledig en naar waarheid over te brengen. Nadat de Begunstigde zich met succes heeft aangemeld, zal deze op het Platform worden vermeld en zal een e-mail ontvangen ter verificatie.

2.4 SALTVEN bepaalt naar eigen inzicht of de aangemelde Begunstigde voldoet aan de eisen die SALTVEN stelt en is vrij om de aanmelding af te wijzen en de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden.

2.5 Indien de Begunstigde niet akkoord gaat met deze wijze van overeenkomst, dient deze dit onverwijld en ondubbelzinnig schriftelijk kenbaar te maken aan SALTVEN.

3 Duur overeenkomst

3.1 De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op het moment dat SALTVEN schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft dat de aanmelding voltooid is en er een overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2 De overeenkomst kan door ieder der partijen, zonder opgaaf van redenen, onmiddellijk  worden beëindigd.

4 Rechten en plichten SALTVEN

4.1 SALTVEN zal zich te allen tijde verbinden aan toepasselijke wet en regelgeving in het kader van fondsenwerving, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar mag worden verwacht.

4.2 SALTVEN zal zo spoedig mogelijk na aanmelding de Begunstigde inrichten op het Platform. Het inrichten van het Platform zal geschieden op grond van de aangeleverde informatie door de Begunstigde.

4.3 SALTVEN zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk naar wensen van de Begunstigde verrichten, maar is daarbij niet gehouden aanwijzingen van de Begunstigde betreffende de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde op te volgen.

4.4 SALTVEN stelt een portaal beschikbaar voor de Begunstigde teneinde het kunnen administreren en vervullen van bestellingen van ‘producten’ die dienen als tegenprestaties voor donaties en de daarmee gemoeide verzending of afhaal opties middels een Pick-up Point indien de Begunstigde daartoe heeft verzocht.

4.5 SALTVEN heeft het recht de aangeleverde informatie te wijzigen of aan te passen indien dat de toegankelijkheid en/of kwaliteit van het Platform ten goede komt.

4.6 SALTVEN behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van SALTVEN. SALTVEN zal een dergelijke buitengebruikstelling in beginsel buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Begunstigde tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. SALTVEN is nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

5 Rechten en plichten van de Begunstigde

5.1 Uitsluitend een statutair en wettelijk bevoegd of gevolmachtigd persoon is bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Indien de Begunstigde geen rechtspersoon, maar een natuurlijk persoon is, is uitsluitend die persoon zelf bevoegd zich aan te melden bij SALTVEN. Indien de vertegenwoordiger van de Begunstigde niet rechtsgeldig de Begunstigde heeft vertegenwoordigd, is degene jegens SALTVEN aansprakelijk voor eventuele schade.

5.2 De Begunstigde is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de eventuele door SALTVEN verstrekte gegevens om in te loggen op diens systemen. Indien deze gegevens van de Begunstigde door een derde zijn verkregen en dit niet aan SALTVEN te wijten is, is SALTVEN niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Bij het vermoeden van misbruik van deze gegevens zal de Begunstigde zo spoedig mogelijk SALTVEN op de hoogte stellen.

5.3 Bestanden, gegevens en/of materialen die de Begunstigde op het platform plaatst of aanlevert aan SALTVEN maken geen inbreuk op rechten van derden, in bijzonder rechten van intellectuele eigendom en/of privacy. Ook is er geen toestemming nodig of licentie vereist van de Begunstigde of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op het Platform.

5.4 De overeenkomst zal worden uitgevoerd op grond van de door de Begunstigde ingevulde informatie. De Begunstigde staat in voor de authenticiteit, juistheid en kwaliteit van de door hen verstrekte informatie.

5.5 De Begunstigde zal zich te allen tijde verbinden aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving die omtrent Begunstigden en fondsenwerving van toepassing is.

5.6 De Begunstigde zal zo spoedig mogelijk overgaan tot het verzenden van een ‘product’, dan wel het beschikbaar stellen hiervan middels een Pick-up Point indien de Begunstigde daarvoor heeft gekozen, dat dient als tegenprestatie voor een donatie door een Gebruiker, dat beschikbaar is gesteld door de Begunstigde.

5.7 De Begunstigde verplicht zich alle ontvangsten verkregen uit de werkzaamheden van SALTVEN te besteden zoals dit in haar statuten, reglementen of persoonlijke omschrijving is vastgelegd.

5.8 Indien de Begunstigde niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in dit artikel, zal dit nimmer tot een tekortkoming van SALTVEN kunnen leiden en kan SALTVEN nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de tekortkoming.

6 Ontvangen giften

6.1 Alle donaties en giften van Gebruikers die via het Platform aan de Begunstigde worden gedoneerd, zullen door SALTVEN worden ontvangen. Het door de Begunstigde toekomende gedeelte zal door SALTVEN worden uitbetaald. SALTVEN heeft als doel het steunen van alternatieve en creatieve instellingen in Nederland door middel van verkoop van producten en het verwerven van donaties/giften.

6.2 De donaties zullen worden uitgevoerd door een Externe betalingsverwerker (Mollie B.V.). De kosten voor het gebruik van iDeal via Mollie is € 0,29 per transactie. De kosten voor gebruik van PayPal bij betalingen onder de €2.500 bedragen 3,4% + €0,35 per transactie. Verdere specificaties zijn te vinden op https://www.mollie.com/nl/pricing en https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/paypal-fees.

6.3 SALTVEN rekent geen kosten voor registratie op het platform, maar komt een vaste redelijke vergoeding met de begunstigde overeen per optie voor donatie waaraan tevens een tegenprestatie verbonden is.

6.4 Ontvangen donaties worden in overeenstemming met de Begunstigde, maar niet vaker dan één maal per week, uitgekeerd aan de Begunstigde.

6.5 De Begunstigde ontvangt een opgave van alle transacties die voor de Begunstigde bestemd zijn van SALTVEN, teneinde de juistheid van de uitkering na te gaan.

6.6 Indien een incasso van een donatie gestorneerd wordt of anderszins niet kan worden verkregen, maar reeds is uitbetaald aan de Begunstigde, zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering verrekend worden met de eerstvolgende uitkering van SALTVEN aan de Begunstigde. Indien verrekening niet mogelijk is zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering bij de Begunstigde in rekening worden gebracht.

6.7 De kosten van een stornering van een donatie bedragen € 1,85 per stornering.

6.8 Indien blijkt dat een uitkering door SALTVEN zonder rechtsgrond is verricht, dan is deze betaling onmiddellijk opeisbaar door SALTVEN en is de Begunstigde gehouden het bedrag op eerste aanzegging terug te storten.

6.9 SALTVEN is bevoegd zonder opgaaf van redenen een ander betalingssysteem te gebruiken, ook indien dit gepaard gaat met een verandering van de kosten daarvan. SALTVEN zal de Begunstigde hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

6.10 SALTVEN is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.

7 Persoonsgegevens en privacy

7.1 Indien een Begunstigde wordt aangemaakt op het Platform, dan vragen wij je tijdens het aanmeldproces om een aantal (persoons)gegevens aan te leveren, bijvoorbeeld de persoonsgegevens van de gemachtigde of de persoonsgegevens van de Begunstigde zelf, indien het om een natuurlijk persoon gaat.

7.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, hebben wij nodig om de overeenkomst met de Begunstigde op een juiste manier uitvoeren. Wij vragen je om gegevens aan te leveren die wij nodig hebben om de Begunstigde aan te melden en onze dienst uit te voeren.

7.3 SALTVEN respecteert de privacy van Begunstigden en Gebruikers. Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanmelding van de Begunstigde worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met derde partijen, voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

7.4 Namen en adresgegevens van Gebruikers zijn zichtbaar voor Begunstigden, teneinde het kunnen vervullen van bestellingen door middel van verzending via Externe leveringspartner, dan wel via het beschikbaar stellen bestellingen middels een Pick-up Point indien de Begunstigde daarvoor heeft gekozen.

7.5 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je in ons aparte privacyverklaring op https://www.saltven.org/privacyverklaring

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten die partijen wederzijds in het kader van uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stellen, blijven berusten bij de eigenaar of bij de derde van wie eigenaar het recht heeft verkregen.

8.2 Beide partijen verlenen hierbij aan elkaar uitsluitend een gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks expliciet anders of afwijkend is bepaald.

8.3 Het gebruiksrecht houdt onder meer in dat gebruikers van het Platform, zowel Begunstigden als Gebruikers als bezoekers van het Platform, de mogelijkheid hebben intellectuele eigendommen van de Begunstigde te kunnen tonen via social media kanalen.

8.4 SALTVEN is bevoegd beeldmerken van de Begunstigde aan te passen indien dit de kwaliteit en bruikbaarheid van de beeldmerken ten goede komt.

8.5 De Begunstigde verleent aan SALTVEN het recht om het beeldmerk van de Begunstigde als aangeslotene van SALTVEN te tonen op het Platform.

8.6 De Begunstigde vrijwaart SALTVEN voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Begunstigde op het Platform geplaatste of aan SALTVEN verstrekte bestanden, gegevens en/of materialen.

9 Garanties

9.1 Gebreken in/aan de programmatuur welke door de Begunstigde of derden aan SALTVEN worden gemeld na de aanvang van werkzaamheden van SALTVEN zullen naar diens keuze, ofwel kosteloos worden gewijzigd, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan de Begunstigde valt toe te rekenen.

9.2 Voor het Platform geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van SALTVEN tegenover de Begunstigde, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de door de Begunstigde aan SALTVEN betaalde vergoedingen uit hoofde van artikel 6.3.

10.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Begunstigde is toe te rekenen.

10.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van SALTVEN beperkt tot de directe schade van de Begunstigde.

10.4 SALTVEN is nimmer aansprakelijk voor schade (waaronder het mislopen van inkomsten door de Begunstigde) die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van het Platform of onderdelen van het Platform die derving van inkomsten van de Begunstigde tot gevolg hebben.

10.5 SALTVEN heeft te allen tijde recht indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

10.6 De aansprakelijkheidsbeperking in deze titel is niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SALTVEN.

11 Overmacht

11.1 Zowel de Begunstigde als SALTVEN zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.

11.2 Onder overmacht vallen onder meer situaties, waarbij er sprake is van onderbrekingen en/of blokkeringen van de toegang tot het Platform als gevolg van technische storingen in de data, communicatie, handelingen van andere gebruikers dan wel situaties van niet nakoming, die voortvloeien uit handelingen of nalaten van de Begunstigde.

12 Geheimhouding

12.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal deze ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

12.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

13 Niet-nakoming

13.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de Begunstigde, heeft SALTVEN het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de andere partij schadeplichtig is.

13.2 Indien een der partijen niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, is die partij onmiddellijk in verzuim en is de andere partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende partij en zonder dat de ontbindende partij schadeplichtig is.

13.3 In geval zich een ontbinding voordoet als bedoeld in lid 2 of lid 3 zijn alle vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De andere partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

13.4 In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:

a) openstaande betalingen;

b) geheimhouding;

c) privacy;

d) intellectuele eigendomsrechten;

e) aansprakelijkheid.

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als partijen op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kunnen maken.

14 Slotbepalingen

14.1 Op deze overeenkomst en Aanmeldvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil ontstaat, spannen beide partijen zich in om tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, naar de keuze van SALTVEN, voorgelegd aan een bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

14.2 SALTVEN mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits SALTVEN ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als de Begunstigde en onverlet de onverkorte handhaving van contractuele verplichtingen van SALTVEN jegens de de Begunstigde.

14.3 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge overeenstemming en op schriftelijke wijze zijn vastgelegd. De overige bepalingen opgenomen in deze voorwaarden behouden hun volle werking.

14.4 Indien een bepaling uit de gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Aanmeldvoorwaarden aan. SALTVEN zal het nietige, dan wel ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige of ongeldige gedeelte.

14.5 In geval van verkoop, overdracht of fusie mag SALTVEN haar rechten en verplichtingen uit deze Aanmeldvoorwaarden overdragen aan een derde. De Begunstigde wordt hiervan op de hoogte gesteld.

14.6 Alle bedragen genoemd in deze Aanmeldvoorwaarden zijn onder voorbehoud van toekomstige prijsveranderingen.

14.7 Indien een bepaling in deze overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt gedaan.

Dit is het einde van de Aanmeldvoorwaarden.